Nytt i offentlig anskaffelsesforskriften

NYE TERSKELVERDIER OG ANDRE ENDRINGER  

Av advokat Hans Cappelen, 2002

 

 

Det er en stor mengde bestemmelser i forskriften og vi må regne med at den stadig vil bli endret. Fra den 1. juli 2002 er det flere nyheter og justeringer som statlige og kommunale innkjøpere må forholde seg til.

 

Terskelverdiene

Dette er beløpsgrenser som har betydning både for konkurranseformer og kunngjøringsregler. Før 1. juli i år var beløpsgrensene på kr. 41,75 millioner eks mva for anskaffelser av bygg og anlegg, samt på kr. 1,65 mill. eks mva for tjenesteytelser (på kr. 1,15 mill for tjenester til staten under WTO-avtalen). Bestemmelsene står i forskriften § 2-2 og terskelverdiene for anskaffelsene er fra den 1. juli 2002 på

 

En anskaffelses verdi beregnes samlet, selvom den består av flere kontrakter.  Det er ikke adgang til å dele opp anskaffelsen for å komme utenom bestemmelsene. Forskriften har imidlertid visse særregler for delanskaffelser som ikke overstiger 20 % av samlet verdi.

 

Grensen på kr. 200.000,- for direkte anskaffelser er fortsatt den samme, jfr. forskriften § 11-2.

 

Grensene for veiledende kunngjøringer er justert i forskriften § 6-1.

 

Inngrep fra departementet

Som mange offentlige innkjøpere har erfart, så er det ikke lett å overholde alle bestemmelsene i forskriften om offentlige anskaffelser. Det har vært en del problemer med dette rundt om i landet. Vi har sett tvister der anskaffelsesprosedyren er blitt stanset etter protester fra leverandører, når de mener seg forbigått på uriktig grunnlag. Leverandørene har da noen ganger direkte fått innkjøperne til å rette opp feil, eller de har gått til domstolene og fått stansning.

 

Ved forskriftsendringen den 1.7.02 har nå departementet fått rett til å gripe inn overfor de offentlige innkjøpsorganene.  Nærings- og handelsdepartementet har i § 3-11 fått adgang til å gi oppdragsgivere ”de pålegg som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen” av anskaffelsesloven og forskriften.

 

Protokollføring

Et ledd i kontrollen av at anskaffelsene går riktig for seg, er plikten for oppdragsgiverne til å føre protokoll fra konkurransen. Plikten til protokollføring er innskjerpet ved endringen den 1.7.02. Det er nye bestemmelser i forskriften § 8-1 (1) over terskelverdiene og § 15-1 (1) under terskelverdiene.  De bestemmer at protokollen ”skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen.”  Forskriften presiserer nå også at protokollen skal gi ”en beskrivelse av hva som skal anskaffes”.

 

 

 

Begrenset anbudskonkurranse

Tidligere var det ikke fastsatt hvilket antall som skulle inviteres til å delta. Det nye er at grensene er satt til ikke lavere enn 5 leverandører og ikke høyere enn 20. Unntaksvis kan det være andre antall, men likevel slik at det skal være tilstrekkelig mange til å sikre en reell konkurranse.

 

Flere endringer

En rekke andre bestemmelser ble også endret.  Jeg nevner her bare vedlegget om HMS-erklæring (nå nr 2 og var nr 3) samt betegnelsen ”plan- og designkonkurranse” (tidligere designkonkurranse).