Kapittel 2:    
2  

Gjennomføringen av et vanlig byggeprosjekt

2.1   Skriftlig avtale (ikke lovpålagt, men kan kreves)
2.2  

Hva kan jeg kreve av entreprenøren ?

2.2.1   Kvalifikasjonskrav (faglige kvalifikasjoner)
2.2.2   Hvilke kvalitetskrav kan forbrukeren stille til entreprenørens arbeid ? (Faglig kvalitet, miljøet og det ytre miljøet)
2.2.3   Plikt til samarbeid med forbrukeren (veilede, fraråde og stanse arbeidet)
2.2.4   Krav til materialene (vanlig eller avtalt kvalitet)
2.2.5   Plikt til å stille sikkerhet (hvorfor stille garanti, hvor stor skal garantien være, hva slags garanti, manglende garanti, utbetaling fra garantien og opphør av garantien)
2.2.6   Særskilte krav til entreprenørens ytelse ved visse avtaler (deler og faste innredninger, adkomst, rydding m.v. og forsikring)
2.3   Endre bygget underveis i byggeprosjektet ?
2.3.1   Forbrukerens rett til å kreve endringer (tillegg, fradrag, annet)
2.3.2   Entreprenørens vederlag ved endringsarbeider (tillegg i prisen)
2.3.3   Når kan entreprenøren nekte å endre ? (Begrenset omfang, skriftlig bestilling)
2.3.4   Forbrukerens rett til å avbestille (entreprenørens vederlag, erstatning for tapt fortjeneste og unntak for regelen om å holde entreprenøren skadesløs)
2.3.5   Avbestilling som omfatter tomten (erstatning, tilbakeføring, ikke vederlag)
2.3.6   Avbestillingsgebyr (avtalt normalerstatning, rimelighetsvurdering)
2.4  

Når skal bygget bli ferdig ?

2.4.1   Avtalte frister skal holdes (for overtagelse, fullføring og hjemmelsoverføring)
2.4.2   Fordel med skriftlig avtale om tidsfrister (unngår en del tvil)
2.4.3   Fremdriftsplaner (samråd med forbruker, bindende frister)
2.4.4   Hva når det ikke er avtalt tidsfrister ? (Rimelig framdrift/uten unødig avbrudd)
2.4.5   Tilleggsfrister - fristforlengelse (endringer, ikke medvirkning, hindringer, underentreprenør, fristens lengde, varsel)
2.5   Overtakelse og overgang fra entreprenør til byggherre
2.5.1   Gjennomføring av overtakelsen (innkalling, befaring, protokoll, nekting)
2.5.2   Rettsvirkningene av overtakelsen (risiko, reklamasjon, dagmulkt, sluttoppgjør)
2.5.3   Ettårsbefaringen (innkalling, befaring, protokoll)
2.5.4   Reklamasjonsfrist og foreldelse (rimelig tid, 5 årsfristen, foreldelse etter 3 år)
2.6   Pris og betaling
2.6.1   Avtale og pris - innledning (best med skriftlig avtale , nedsetting/urimelighet)
2.6.2   Fastsettelse av vederlaget -beregning av prisen (fast pris, prisoverslag, enhetspriser, regningsarbeid, mva., prisstigning og andre tillegg)
2.6.3   Tillegg/justering av prisen ved endringer og tillegg (etter opprinnelig avtale, annen avtale, uten avtale og på grunn av forbrukeren)
2.6.4   Betaling og overtakelse - risikoen for skade (pristillegg eller ikke)
2.6.5   Regning/faktura (ved avdrag og sluttoppgjør, forbehold og innsigelser)
2.6.6   Betalingstid (ved avdrag, pant, mot sikkerhet, etter overtagelse)
2.6.7   Sikkerhet for betaling -garanti (bare når avtalt)
2.7   Deponering av omtvistet vederlag (ved sluttoppgjøret)
2.8   Forbrukerens medvirkningsplikt (egne ytelser, medhjelpere)

Oppsummering av kapittel 2


Til toppen - Tilbake