Kapittel 3:    
3   Når prosjektet ikke går som planlagt
3.1   Entreprenørens forsinkelse
3.1.1   Når foreligger det forsinkelse ? (Overtagelse ikke som avalt, fristforlengelse)
3.1.2   Forbrukerens sanksjoner ved forsinkelse (virkemidler overfor entreprenøren)
3.1.3   Dagmulkt (beregning, fremsette kravet, uansett avtale eller økonomisk tap)
3.1.4   Heve avtalen (vesentlig avtalebrudd, hvordan heve, vederlag, sikre byggeplass)
3.1.5   Erstatning ("skadebot", dagmulkt, økonomisk tap, erstatning ved hevning)
3.1.6   Forbrukerens rett til å tilbakeholde sin ytelse (sikre krav)
3.2   Bygget har feil og mangler
3.2.1   Hva er en mangel ? (Samsvar m/lov og avtale, forhold hos forbruker, off. krav)
3.2.2   Manglende opplysninger (ved avtaleinngåelsen, innvirkning på avtalen)
3.2.3   Uriktige opplysninger (ved avtaleinngåelse/markedsføring)
3.2.4   Tidspunktet for mangelsvurderingen (overtagelsen og senere)
3.2.5   Opplysninger fra tredjeperson (forbrukerens krav på erstatning)
3.2.6   Rettsmangel (forbrukeren får ikke sin rett ubeskåret)
3.2.7   Offentlige rådighetsinnskrenkninger (bånd på bruk og byrder på eiendommen)
3.3   Konsekvensene av at det foreligger mangel
3.3.1   Tilbakehold av vederlag (nok til å dekke krav)
3.3.2   Utbedring (retting) av feil og mangler (utbedre også følgeskader)
3.3.3   Prisavslag (når ikke blir utbedret, da dekke kostnader)
3.3.4   Hevning (vesentlig avtalebrudd)
3.3.5   Erstatning ("skadebot", økonomisk tap, uansett skyld, omfang, en del unntak)
3.3.6   Krav mot bakre ledd ("regress" mot noen entreprenøren har avtale med)
3.4  

Forsinkelse fra forbrukeren

3.4.1   Generelt om entreprenørens krav ved forsinkelse
3.4.2   Entreprenørens reaksjonsmuligheter ved forsinkelse fra forbrukeren
3.4.2.1   Stanse arbeidet (varsel, uenighet, sikring, betaling)
3.4.2.2   Heve avtalen (vesentlig avtalebrudd, forventet brudd, unntak)
3.4.2.3   Konsekvensene av at entreprenøren hever avtalen (krav, oppgjøret)
3.4.2.4   Rente og erstatning for rente (loven om forsinkelsesrente)
3.5.  

Langvarig avbrudd som ikke skyldes mislighold

3.5.1   Innledning (hendelser utenfor kontroll, behov for å komme ut av avtalen)
3.5.2   Rett til tilleggsfrist ( fristforlengelse)
3.5.3   Varigheten av avbruddet (skjønnsmessig vurdering)
3.5.   Oppgjøret (vederlag og erstatning)
3.6  

Hvordan tvistene skal løses

3.6.1   Innledning (mange muligheter for uenighet og tvister)
3.6.2   Forhandlinger (opplegg, vurderinger, fordeler)
3.6.3   Reklamasjonsnemnd (et frivillig alternativ, fordeler)
3.6.4   Domstolene (hvilke de er. Bør man bringe tvisten inn for domstolene ?)
3.6.5   Voldgift (skilsdom) (hva det er og om voldgift er bedre)
3.6.6   Forsikring dekker rettshjelp (forsikringsvilkår, begrensninger)

Oppsummering av kapittel 3


Til toppen - Tilbake