BOKENS INNHOLDSFORTEGNELSE

 

 

1.      GANGEN I ET BYGGEPROSJEKT

            De syv hovedfaser

 

 

2.      HVEM GJØR HVA ?

            Funksjonsfordeling

 

2.1       Byggherren og de andre

 

2.2       To spesielle byggherrer

 

2.2.1    Det offentlige

 

2.2.2    Forbrukeren

 

 

3.      PLANLEGGING, PROGRAMMERING OG PROSJEKTERING

 

3.1       Fra idé til prosjektering

 

3.1.1    Fasene og byggherrens gjøremål

            Gjennomgang av fasene.  Kjøpe eller leie?

 

3.1.2    Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø (HMS)

            Byggherreforskriften. Internkontroll

 

3.1.3    Kvalitetskrav

            Enkle metoder og NS - ISO 9000 serien

            Ansvarshavendes styringssystemer

 

3.1.4    Utenlandsoppdrag

            Norske og utenlandske rettsregler

 

3.2       Tomten

 

3.2.1    Grunnforhold, adkomst og naboer

            Tomtevurdering.  Sammensatte avtaler

 

3.2.2    Offentlige reguleringer og tillatelser

            "Tiltakshaver".  Byggetillatelse.  Ansvarsrett

 

3.2.3    Kontrakt om kjøp av tomt

            "Avhendingslova". Typiske kontraktsbestemmelser.  Heftelser

 

3.2.4    Skjøte og tinglysing

            Standardinnhold. Utfylling av skjøteskjema. Tinglysningen

 

3.3       Finansiering, budsjett og økonomi

 

Lån. Taksering. Årskostnader. NS 3453. Økonomisk styring

 

3.4       Byggherreorganisasjon

 

3.4.1    Egenaktivitet. Byggekomité. Brukerinteresser

 

3.4.2    Byggherrens representant

 

3.5       Inngåelse av kontrakt med rådgivere.  Kontrahering av konsulenter

 

Riktig pris?  Enkle og mer krevende oppdrag.  Direkte kontrahering.  Prekvalifisering. Forhandling eller anbud. Tjenesteforskriften

 

3.6       Arkitektkonkurranser

 

"Program". NAL/NPA's regler. Parallelle oppdrag

 

3.7       Parallelle oppdrag

 

Flere arkitekter som gir forslag

 

3.8       Møter og referater

 

            Å skrive gode referater gjennom de forskjellige fasene

 

 

4.      KONSULENTKONTRAKTEN

 

            De nye NS 8401 og NS 8402

 

Kontraktsbestemmelser.  Avtaledokument 

 

4.1       Anvendelsesområdene

 

Grunntyper av oppdrag. Avvik fra standardene?  Parter. Representanter. Forbrukere

 

 

4.2       Tolkningsregler og kontraktsdokumenter

 

Prioritet. Eksempler på omfattende kontraktsdokumenter

 

4.3       Konsulentens ytelser

 

4.3.1    Generelle krav til ytelsene

Omsorg og lojalitet. Uavhengighet.  Kvalifikasjoner.  Informasjon og rådgivning.  Offentlige krav.  Taushetsplikt

 

4.3.2    Oppdragsbeskrivelsen

Fellesspørsmål. Oppdragstypene: prosjektledelse, byggeleder, prosjekteringsleder og de prosjekterende.  Endring av oppdraget

 

4.4       Fremdrift

 

Planer. Oppdatering. Frister

 

4.5       Forsinkelse. Dagmulkt

 

Risiko. Force majeure. Dagmulkt. Erstatning

 

4.6       Underkonsulenter

 

Springende regress. Utskiftning

 

4.7       Retten til prosjektmaterialet

 

Originaler. Åndsverk. Kopiering. Dataprogram. Gjenbruk. Oppfinnelse

 

4.8       Honorar

 

Medgått tid. Avgifter og utlegg. Fastpris. Prosent-honorar. Andre former. Kombinasjoner. Incitament No cure no pay?  Indeks

 

 

4.9       Betaling

 

A-konto. Tidspunkt. Renter.  Innsigelser.  Sluttoppgjør

 

4.10     Erstatningsansvar

 

Uaktsomhet. Objektivt ansvar. Bevisbyrde. Beløpsgrenser. Reklamasjoner. Frist. Grov uaktsomhet  Normale forhold

 

4.11     Forsikring

 

Ansvar. Skade. Byggherren tegne forsikringene? Kollektive forsikringsavtaler

 

4.12      Avbrudd. Hevning

 

Kansellering. Erstatning. Tap. Vesentlig mislighold

 

4.13     Tvisteløsning

 

Ordinære domstoler. Voldgift. Oppmann. Verneting

 

4.14     Prosjekteringsgrupper

 

Solidaransvaret. Internkontrakt

 

4.15     Andre bestemmelser

 

Ulike typer av vedlegg til kontrakten

 

 

5.      ENTREPRISEFORMER

 

Typer av partsforhold i kontraktene. Særpreg. Fordeler og ulemper.  "Grader"

 

5.1       Hovedentreprise

 

Bygningsentreprise og tekniske entrepriser.  Underentreprenører

 

5.2       Delt entreprise

 

Mer eller mindre oppdelt. Byggherrestyrte sideentrepriser. "Vestlandsmodellen"

 

5.3       Generalentreprise

 

Alle entreprenører under én

 

 

5.4       Totalentreprise

 

Prosjektering og bygging under én. Merverdiavgift

 

5.5       Kombinerte former

 

Tiltransporterte entrepriser.  Administrerte  sideentrepriser. CM-modell?

 

5.6       Totalentreprise og generalentreprise

 

            Forskjeller og kombinasjoner.  Anbud?

 

 
<< Tilbake | Del 2 >>