7                   Noen temaer for undersøkelser

 

Fordi det eksisterer et så høyt antall bumerker, er det mulig å gjøre ganske omfattende studier.  Foreløpig er det ikke så veldig mye som er gjort, i motsetning til alt det vi kan finne om våpenskjold og flagg.  For slektsgranskerne er det  naturligvis sammenhengen mellom personer og bumerker som er mest interessant.  Men både de og andre kan ha nytte og glede av å ta for seg bumerkene, undersøke dem og lete opp sammenhenger.  Arbeidet kan gjerne gjøres for bumerkenes egen skyld  -  og ikke minst fordi de har sin spennende kulturhistorie.

 

 

Jeg oppmuntrer til å undersøke slikt som :

 

a.       Bumerker som er identiske eller like pga. slektskap og/eller eiendomsforhold

b.      Mulig geografisk og lokal utbredelse av visse bumerketyper

c.       Mulige forskjeller og likheter etter yrker; bønder, borgere, geistlige

d.      Utbredelse, fordeling og frekvens av de forskjellige grunnformene for bumerkefigurer

e.       Omdanning av bumerkene ved hjelp av tilleggsfigurer, fradrag og omplassering

f.        Skjoldformene i bumerkesegl og skjold med våpen

g.       Påvirkning fra signetgravørene på bumerkenes innhold og form? Kan vi spore bestemte gravørers arbeid i seglene ?  Hva vet vi om lokale eller omreisende gravører ? Sammenligne med bl.a. bevarte signeter av flere slag.

h.       Sammenligninger mellom bumerkeserier (publiserte og eventuelle upubliserte serier, som doms- og skatte-/regnskapsmaterialet i arkivene)

i.         Sammenligninger med serier av tømmermerker og håndverkermerker

j.        Sammenligninger med utenlandsk materiale.

 

 

8          Utvalgt faglitteratur om bumerker

 

            Generelt

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder: Ave-Maria monogram, bondesegl, bomärke, eiermerke, magiske merke, monogram, runer, stenhuggermerker m. fl.

           

De vanlige utgaver av gamle, norske lover, forordninger osv.

 

Norge

H. J. Huitfeldt-Kaas, O. Kolsrud: Norske Sigiller fra Middelalderen, Kristiania - Oslo 1899-1950

F. B. Wallem: En indledning til studiet af de nordiske bomærker, Årbok 1902 FNFMB, Kristiania 1903

J. Koren Wiberg: Bomerker og innflyttere, Bergen 1935

L. Strømmes bok: Bumerke frå Sunnmøre, Oslo 1943

Hans Krag: Norsk heraldisk mønstring, bd II, Ålo 1955 

Hans Krag: Tømmermerker og bomerker, Heraldisk Tidsskrift 1/53, København 1960

Hans Krag: Nogen norske seglmerker, Heraldisk Tidsskrift 1/157, København 1961

 

Danmark

Chr. Heilskov: Borgerlig heraldikk, Århus 1909

Allan Tønnesen: Helsingørs bomærker, København 1968.

Allan Tønnesen: Bomerker og runer, Heraldisk Tidsskrift 51/23, København 1985

 

Tyskland

C. G. Homeyer: Die Haus- und Hofmarken, Berlin 1870.

H. Spruth: Die Hausmarke, Wesen und Bibliographie, Neustadt a.d.A. 1960.

 

Figurer fra antikken

E. Goblet d’Alviella: Symbols. Their Migration and Universality, Westminster 1894, reprint New York 2000.

 

 

Det er en viktig begivenhet at Norsk Slektshistorisk Forening (www.genealogi.no ) nå skal utgi på trykk ca. 5.000 segl og bumerker, hentet særlig fra segl på bøndenes fullmakter til kongehyllingene i 1591 og 1610. De fleste av disse bumerkene er hittil ikke blitt undersøkt nærmere eller behandlet i sammenheng, så her kan det bli mange nye funn og synspunkter.  Fordi vi allerede har en del utgitte bumerker og en viss faglitteratur om emnet, lar det seg gjøre å si noe mer generelt om bumerker.  Det skal bli spennende å se om de som begynner å undersøke dette hyllingsmaterialet vil sette de mer generelle betraktningene i nytt lys.

 

 

Foreningsmerke for Norsk Slektshistorisk Forening

 


<- Tilbake til forrige del Tilbake til Heraldikk og Flagg