Våre priser og betingelser for advokatoppdrag

Vår målsetting er å gi kvalifisert juridisk bistand og ha fornøyde klienter
 
Kontakten klient - advokat
Vi legger vekt på å ha en konstruktiv og god kontakt med våre klienter. Vi holder klientene løpende orientert om utviklingen i sakene, bl.a. ved å sende klientene kopier av all korrespondansen
i sakene deres. 
Våre priser (advokatsalærer)
Vi skriver våre regninger særlig ut fra
hvor mye tid vi bruker på saken, hvor vanskelig saken er, hvilke resultater vi har oppnådd, hvor store verdier eller interesser som saken gjelder, samt eventuelle, spesielle problemer med behandlingen av saken.

Vi setter våre timesatser ut fra slike momenter.
Våre vanlige timesatser ligger mellom kr. 1.800,- og kr. 2.500,-,
med tillegg av 25 % merverdiavgift.
 
I de fleste saker er det dessverre ikke mulig å si på forhånd hva saken alt i alt vil koste klienten.  Skal vi gi en prisantydning, vil den alltid være med forbehold om tillegg for usikre eller uvisse forhold.  Hvis tvisten omfattes av en rettshjelpsforsikring, betaler normalt forsikringsselskapet, men klienten må selv betale en egenandel.
 
Våre regninger og betalingen fra klientene
Vi sender normalt våre fakturaer ca. hver måned så klientene kan følge med i hva saken koster i forhold til det arbeidet vi gjør.  Klientenes betaling forutsettes i løpet av ca. 14 dager.
 
Innbetaling av forskudd
Før vårt arbeid blir påbegynt, ber vi normalt klienten om å innbetale et forskudd til oss på et beløp i størrelsesorden fra kr. 7.500,- til kr. 20.000,- ut fra sakens art.  (I spesielle tilfeller vil beløpet bli satt høyere.)  Beløpet blir stående på vår klientkonto i bank og det blir avregnet overfor klienten når oppdraget eller klientforholdet blir avsluttet.
 
Avbryte oppdraget ?
Dette er sjelden, men det kan skje.  Klienten har rett til når som helst å avbryte oppdraget mot å betale påløpt salær og utlegg.  Vår rett til å avbryte er i henhold til advokatreglene.
 Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no